UVOD - FOREWORD

Prvom shematizmu i web stranici na put... 

Kristova Crkva je nastavak njegovog djela i poslanja u svijetu. Tu Crkvu u Vjerovanju priznajemo jednom, svetom i apostolskom. Naš Spasitelj poslije svoga uskrsnuća predao je Petru da je pase (Iv 21,17) i povjerio njemu i ostalim apostolima da je šire i njom upravljaju (Mt 28,18). Postavio ju je zauvijek kao "stup i tvrđavu istine" (Tim 3,15). Ova Crkva, ustanovljena i uređena na ovom svijetu kao društvo, nalazi se u Katoličkoj Crkvi (LG 8). Biskupi, kao nasljednici apostola i članovi biskupskoga kolegija su međusobno povezani i tako pokazuju da im je na srcu briga za sve Crkve. Po Božjoj uredbi i zahtjevu apostolske službe, svaki pojedini biskup je suodgovoran zajedno s ostalim biskupima za Crkvu (CD 6). Biskupska konferencija, kao trajna ustanova, skupština je biskupa nekog naroda ili određenog područja, koji zajednički obavljaju neke pastoralne zadaće za vjernike svojeg područja da bi što više unapređivali dobro koje Crkva pruža ljudima, osobito oblicima i načinima apostolata prikladno prilagođenima okolnostima vremena i mjesta, prema pravnoj odredbi (CIC 447).

Nasa Međunarodna biskupska konferencija sv. Ćirila i Metoda sa sjedištem u Beogradu (njen prvi Statut bio je potvrđen 15. 11. 1997.) obuhvaća više partikularnih Crkava raznih naroda. Ona ima time svoju posebnu zadaću objedinjavanja i obogaćivanja u različitosti. Od biskupa ove okolnosti zahtijevaju trajnu budnost, pastoralnu razboritost i neograničenu brigu za vjernike koji su im povjereni. Ta činjenica različitosti u jedinstvu našu Crkvu čini znakom i u ovom vremenu i na ovim prostorima. Znak, koji je prepoznatljiv i dovoljno crkven da se u radu očituje vjerno izvršavanje volje Božje.

Ovaj postulat naše savjesti ponukao je sve biskupe nase Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda da se izda zajednički shematizam i otvori web stranica kao vodič i informator. Na ovaj način želimo olakšati komunikaciju udaljenih prostora i mnogih izazova na koje treba odgovoriti pastirskom brigom. Ovo skromno izdanje želi biti u službi gradnje mostova među nama katolicima ovih područja, a i otvorena vrata prema drugima koji se interesiraju o nama i za nas. I ovo djelo smatramo prikladnim sredstvom i ustanovom koja omogućuje zajedničku i složnu brigu za dobro svih vjernika (CD 21.).

U želji da pastoralna služba unaprijedi i naše zajedništvo sa svećenicima i svim Bogu posvećenim osobama i narodom Božjim, neka blagoslov velikih apostola i zastitnika svete braće Ćirila i Metoda prate i ovo naše nastojanje.

U Beogradu o Uskrsu 2008.

 Msgr. Stanislav Hočevar,

beogradski nadbiskup i metropolit,
predsjednik Međunarodne biskupske konferencije Sv. Ćirila i Metoda

  

Foreword to our first Yearbook and website...  

Christ's Church is the continuance of His deed and His mission in the world. This is the one Church of Christ which in the Creed is professed as one, holy, catholic and apostolic, which our Saviour, after His Resurrection, commissioned Peter to shepherd, and him and the other apostles to extend and direct with authority, which He erected for all ages as "the pillar and mainstay of the truth". This Church constituted and organized in the world as a society, subsists in the Catholic Church (LG 8).

As legitimate successors of the Apostles and members of the episcopal college, bishops should realize that they are bound together and should manifest a concern for all the churches. For by divine institution and the rule of the apostolic office each one together with all the other bishops is responsible for the Church (CD 6).

The conference of bishops is a grouping of bishops of a given nation or region whereby, according to the norm of law, they jointly exercise certain pastoral functions on behalf of the Christian faithful of their territory in view of promoting that greater good which the Church offers humankind, especially through forms and programs of the apostolate which are fittingly adapted to the circumstances of the time and place. (CIC, c. 447)

Our International Bishops' Conference of St. Cyril and Methodius, with its seat in Belgrade (the first Statute was approved on the 15th of November 1997.) cover more particular Churches of different nations. Because of that it has a special task of incorporating and enrichment in differences. From the bishops these circumstances requests permanent awareness, pastoral prudence and unlimited care for the faithful. The fact of differences in unity makes our Church a sign in this time and in this place, a sign, which is cognizable and churchly enough to represent faithful commitment to the will of God in work.

This postulate of our conscience motivated the bishops of our International bishops' Conference of St. Cyril and Methodius to publish a Yearbook and open a website together as a guide and informer. In this way we would like to make easier the communications between far away territories and challenges which awaiting pastoral answers. This humble edition wishes to be in function of building bridges between us Catholics of this region, and an open door toward others who are interested about and for us. We take this work as an adequate instrument and establishment to make possible the joint and solidary care for the benefit of all the faithful (CD 21).

Through our pastoral service we wish to improve the collectiveness with the priests, the persons of the Consecrated Life and the people of God. May the blessing of the great apostles and protectors, saint brothers Cyril and Methodius overlook our endeavor.

In Belgrade, Easter 2008.

 Msgr. Stanislav Hočevar,

Archbishop of Belgrade,
President of the International bishops' Conference of St. Cyril and Methodius

  

Primus Schematismus et situs electronici... 

Ecclesia Christi est continuatio operis eius et missionis in hoc mundo. Ecclesiam in confessionis symbolo unam, sanctam et apostolicam confitemur. Redemptor noster post resurrectionem suam tradidit Petro et eius successoribus mandatum, missionem et iussum pascendi oves suas (Io 21, 17), sed et aliis apostolis potestatem gubernandi Ecclesiam (Mt 28, 18). Statuit Ecclesiam suam columnam et firmamentum et arcem veritatis (Tim 3,15). Haec Ecclesia, aedificata et constructa a Christo in mundo isto, in Ecclesia Catholica invenitur et plene recognoscitur (LG 8.). Episcopi tamquam successores apostolorum et membra collegii episcoporum inter se connectuntur, hoc modo demonstrantes sibi interesse omnium ecclesiarum. Secundum Dei mandatum et missionem apostolici muneris, omnis episcopus simul cum aliliis particeps est oneris et curae pro tota Ecclesia (CD 6.). Conferentia Episcoporum tamquam institutum, collegium est episcoporum alicuius populi aut regionis cui muneris est aliquas pastoralis curae questiones communes et officia ad totam regionem spectantia resovere ad promovendum bonum speciale quod Ecclesia porrigit, specialiter in modis et formis apostolatus quae secundum mandata et instructiones (CIC 447) maxime conveniunt temporibusm, locis et circumstantiis.

Nostra Conferentia Episcoporum Internationalis SS. Cyrilli et Methodii sedem in civitate Belogradensi tenet. Eius statuta prime sunt adprobata Idibus novembris A. D. 1997. Conferentia Episcoporum ista multas dioecesis, id est ecclesias locales comprehendit ex diversis nationibus, quod maximi est momenti quia in pluralitate inveniet unitatem et in unitate diversitatem. Ergo ab episcopis requiritur assidua vigilantia, petitur discretio pastoralis desideraturque inlimitata diligentia et zelus pro fidelium eorum curae concreditorum. Diversitas in unitate signum est visibile nostrae ecclesiae localis in tempore isto et in loco isto. Signum recognoscibile, visibile et satis ecclesiasticum, ut in opere executionem voluntatis Dei fideliter resplendere faciat.

Ex hoc ortum est votum in animis omnium episcoporum nostrae Conferentiae Internationalis SS. Cyrilli et Methodii ut communis ab eis schematismus publicaretur edereturque tamquam vademecum et informationis charta. Hoc modo levamen porrigere conamur comunicationi inter locos et regiones inter se distantes ad obeunda officia curae pastoralis.

Modesta ista editio pontem facere vult ante omnia inter nos catholicos, qui in istis regionibus vitam agimus, sed et alios quibus nos cognoscere vel nobiscum conversari interest. Hoc opus a nobis utile et aptum instrumentum ad communem et concordem officii pastoralis curam subeundam in bonum omnium fidelium esse videtur (CD 21.).

In voto promovendi curam pastoralem est nostra communio cum sacerdotibus et omnibus Deo sacratis personis, necnon cum populo Dei, benedictio et protectio SS. Cyrilli et Methodii concomitent et hoc nostrum conanem et inceptum.

In oppido Belogradensi, in solemnitate Paschae A. D. 2008.

 Msgr. Stanislav Hočevar,

archiepiscopus et methropolita belogradensis,
praeses Conferentiae Epporum SS. Cyrilli et Methodii

 

Copyright © 2010 | International Bishops Conference of St. Cyril and Methodius| Sitemap

 web site hit counter